کلمات کلیدی
نویسنده: youka - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 35
خواص درمانی فیروزه – قسمت دوم
ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ در ﮐﺘﺎب ﺷﺮﯾﻒ ﮔﻮﻫﺮ ﺷﺐ ﭼﺮاغ ﮔﻮﯾﺪ: ﻫﺮ ﮐﻪ ﺻﺒﺎح از ﺧﻮاب ﺑﺮﺧﯿﺰد و ﻧﻈﺮ ﺑﺮ ﻓﯿﺮوزه اﻧﺪازد در آن روز ﻣﮑﺮوﻫﯽ ﺑﻪ وي ﻧﺮﺳﺪ و در ﻏﺎﯾﺖ ﻓﺮح و ﻧﺸﺎط ﺑﺎﺷﺪ. و ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ در ﻓﯿﺮوزه ﻧﮕﺮیستن ﻣﻮﺟﺐ درازي ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺷﺪ و روﺷﻨﺎﯾﯽ ﭼﺸﻢ را ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ و ﻫﺮ ﮐﻪ ﻓﯿﺮوزه ﺑﺎ ﺧﻮد دارد ﺧﻮاب ﻫﺎي ﭘﺮﯾﺸﺎن ﻧﺒﯿﻨﺪ و دﺷﻤﻦ ﺑﺮ وي ﻇﻔﺮ ﻧﯿﺎﺑﺪ و از ﻫﯿﭻ آﻓﺮﯾﺪه ﻧﺘﺮﺳﺪ و ﭘﯿﺶ ﺳﻼﻃﯿﻦ و ﺣﮑﺎم و زﻣﺮه ﺧﻼﯾﻖ ﻋﺰﯾﺰ و ﻣﮑﺮم ﺑﺎﺷﺪ.
و ﺑﺎزﻫﻢ ﺟﻨﺎب ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ در ﮔﻮﻫﺮ ﺷﺐ ﭼﺮاغ ﮔﻮﯾﺪ: ﮐﺴﯽﮐﻪ اﻧﮕﺸﺘﺮ ﻓﯿﺮوزه ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﻨﺪ از ﮔﺰﻧﺪ ﺣﺸﺮات ﻣﻮذي در اﻣﺎن ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ. وﻟﯽ از ﺧﻮاص

تهران پاتوق

انجمن تهران پاتوق

تهران پاتوق,انجمن,تالار گفتگو,پرسش و پاسخ کامپیوتری,سوالات کامپیوتری,پاسخ به سوالات کامپیوتری,انجمن کامپیوتر,انجمن اینترنت,انجمن موبایل,انجمن نرم افزار,انجمن سخت افزار,انجمن علمی,انجمن موسیقی,انجمن فیلم

تهران پاتوق,انجمن تخصصی كامپیوتر ، مكانی برای بحث و تبادل نظر با هزاران كاربر فارسی زبان

عکس,جدید95,جدید96,فیلم جدید,شهاب حسینی,جدید2016,محرم

تهران پاتوق, روم تهران پاتوق,اخبار موبایل,تالار گفتمان,شبکه اجتماعی.انجمن تهران پاتوق

https://coinpot.co/mine/dogecoin/?ref=E6D01D1F41AC